ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
ชมรมผู้บริหารสถานพยาบาลสัตว์
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาจ้าง
(Reader : 31094)
ปรับปรุงจากตัวอย่างต่างๆ และ แทรกแนวคิด ตามความเข้าใจ ในกฏหมายแรงงาน เกี่ยวกับสิทธิ์ของลูกจ้าง นายจ้าง หน้าที่ของลูกจ้าง นายจ้างครับ
ช่วยกันวิเคาราะห์ วิจารย์ อภิปราย และปรับปรุง ด้วยครับ
Posted by : หมอนพวัน/เวลา : 10/5/2550 21:59:09
หนังสือสัญญาจ้างพนักงานประจำ

หนังสือสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นที่ โรงพยาบาลลูกไม้สัตวแพทย์ 1/8 ถ.สนามบินพาณิชย์ (ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์)
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เมื่อวันที่ …… เดือน ……………………….. พ ศ ……………

ระหว่างโรงพยาบาลลูกไม้สัตวแพทย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “โรงพยาบาล” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………. อายุ …….. ปี อยู่บ้านเลขที่ ………. หมู่ที่ ….. ซอย …………………… ถนน …………………………………… ตำบล/ แขวง …………………………………… อำเภอ/เขต .……….…………………..
จังหวัด ………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. โรงพยาบาลตกลงจ้าง และ พนักงานตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในฐานะพนักงานในตำแหน่ง ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
ฝ่าย / แผนก …………………………..……………………………………………………. และหรือตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ข้อ 1.1 กำหนดระยะเวลาการจ้างทดลองงานตั้งแต่วันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ ………….
ถึงวันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ …………. ทดลองงานทั้งสิ้น 90 วัน
ข้อ 1.2 กำหนดอัตราค่าจ้างดังนี้
1.2.1ภายใน 60 วันแรก ได้รับค่าจ้าง…………….……บาทต่อ………..
1.2.2 หลังจาก 60 วันไป แล้ว ได้รับค่าจ้าง ……………… บาท ต่อ……..
หลังจาก 1 ปี ไปแล้ว พนักงานต้องได้ขึ้นค่าจ้างเงินเดือน หากทำสัญญาใหม่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายในสัญญานี้
1.2.3.หลังจากผ่านการทดลองงานและได้รับการบรรจุทำงานแล้วพนักงานจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัลส่วนแบ่งค่าตรวจ,ค่าที่พักสัตว์ป่วย,ตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล
ข้อ 1.3. ในช่วงระยะเวลาการทดลองงาน หากบริษัทพิจารณาว่าท่านขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นพนักงานงานในตำแหน่งที่ระบุในสัญญา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีดังนี้
1.3.1คุณสมบัติไม่เหมาะสมฯ
1.3.2ความประพฤติไม่ดี
1.3.3ขาความรู้ความสามารถในการทำงานฯลฯ
ข้อ 1.4. เมื่อครบกำหนดเวลาทดลองงาน หากลูกจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม นายจ้างจะพิจารณาเป็น พนักงาน
ต่อไป
ข้อ 1.5 ในระหว่างทดลองงานพนักงานสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับผิดสัญญา แต่กรณีทำอุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพย์สิน ของโรงพยาบาลเสียหาย ต้องชดใช้ตามจริง
ข้อ 2. เมื่อผ่านการทดลองงานโรงพยาบาลตกลงจ่ายค่าจ้างให้พนักงานในอัตราเดือนละ …………………………. บาท โดยโรงพยาบาลจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่ ……………………………… ของเดือน ณ ที่ทำการโรงพยาบาล และหรือโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร………………………….สาขา…………………………..เลขที่บัญชี………………………………………………………………..

ข้อ 3. วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก และวันหยุดประจำสัปดาห์ของโรงพยาบาล มีดังนี้
3.1 วันทำงานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์
3.2 วันหยุดประจำสัปดาห์ จะกำหนดให้เป็นรายบุคคล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
3.3 เวลาทำงานปกติ แบ่งเป็น 2 กะ คือ
กะเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น
กะบ่าย ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น
3.4 เวลาพัก โรงพยาบาลจะจัดเวลาพักให้กับพนักงานทุกคนมีเวลาพัก วันละ 1 ชั่วโมง
ข้อ 4. พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของโรงพยาบาล หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วหรือที่จะพึงมีอย่างเคร่งครัด หากพนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โรงพยาบาลจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานตามข้อบังคับทันที
ข้อ 5. พนักงาน สัญญาว่าหากพนักงานกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือยอมรับให้บุคคลอื่นทำการใดโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามพนักงานยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาลโดยครบถ้วน
ข้อ 6. พนักงานจะไม่รับจ้างทำงานให้บุคคลอื่น หรือดำเนินกิจการไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนหรือเข้าไปมีประโยชน์ได้เสียในกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือเป็นการเสียหายแก่กิจการของโรงพยาบาล
ข้อ 7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีความเหมาะสม โรงพยาบาลมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงาน สถานที่ทำงานและวันเวลาทำงานปกติของพนักงานและพนักงานตกลงยินยอมปฎิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน
ข้อ 8. หากพนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานของโรงพยาบาล ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 9. ในช่วง 12 เดือนแรก พนักงานจะถูกหักเงินประกันการทำงาน เดือนละ ……..% และจะได้คืนเมื่อออกจากงานตามเงื่อนไขในสัญญานี้
ข้อ 10. ในกรณีที่พนักงานออกจากงานก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายในด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่พอเพียงแก่การให้บริการกับลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลสูญเสียรายได้ไป พนักงานต้องชดใช้ความเสียหายนั้นเป็นเงินค่าปรับผิดสัญญาเท่ากับ เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นเมื่อคิดเป็นเดือน โดยเฉลี่ย คูณด้วยระยะเวลาที่เหลือเป็นเดือนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ หากเงินประกันการทำงาน ตามข้อ 9 มีจำนวนมากกว่า ทางโรงพยาบาลก็จะคืนส่วนที่เหลือนั้นให้พนักงาน แต่ถ้าเงินประกันการทำงานดังกล่าว น้อยกว่า ให้พนักงานจ่ายค่าปรับผิดสัญญาส่วนที่ไม่ครบให้ครบถ้วน
ข้อ 11. ในกรณีที่โรงพยาบาลต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดใด ตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล และหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และหรือไม่ได้ทำความผิดร้ายแรงตาม กฏหมายบ้านเมือง และหรือศิลธรรมอันดีงานของสังคม ตามที่บัญญัติไว้ในกฏหมายและหรือคำพิพากษาใด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่เหลือรวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่พึงได้รับอื่น โดยเฉลี่ยเป็นเดือน คูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือตามสัญญา
ข้อ 12. เมื่อครบสัญญานี้แล้ว หากทั้งทางโรงพยาบาลและพนักงานต้องการทำสัญญาจ้างงานกันต่อไป จะไม่มีการกำหนดระยะเวลาทดลองงานอีก ส่วนเงื่อนไขอื่นให้ตกลงกันเพื่อทำสัญญาใหม่ต่อไป
ข้อ 13. สวัสดิการพื้นฐานที่พนักงานต้องได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เมื่อผ่านการทดลองงานแล้วมีดังนี้
12.1 ประกันสังคม
12.2 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปี ทุนประกันไม่น้อยกว่า สองแสนบาท
12.3 ชุดทำงานตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนด อย่างน้อยปีละ 2 ชุด
12.4 ……………………………………………………………………………………..
12.5 ……………………………………………………………………………………
12.6 ……………………………………………………………………………………

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ ……………….…………………….. พนักงาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. โรงพยาบาล
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )

Posted by :หมอนพ
วัน/เวลา :10/5/2550 22:00:15
อย่างไรก็ตาม เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับ เพราะสัญญาจ้างงาน ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบไว้เป็นการเฉพาะ ไม่มีรูปแบบแน่นอน เพียงบอกไว้ว่า สัญญาควรมีเนื้ออะไรบ้าง ตามแบบที่ผมดัดแปรงเพิ่มเติมมาก็เป็นลักษณะหนึ่ง คนเอาไปใช้ ก็ดัดแปลงรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการของตัวเอง และอย่าลืมศึกษากฏหมายแรงงานเพิ่มเติมด้วยนะครับ เนื้อหาบางส่วนผมสรุปไว้บ้างที่กระทู้เกี่ยวกับสัญญาก่อนแล้วนะครับ
Posted by :หมอนพ
วัน/เวลา :12/5/2550 0:43:41
ty uty
Posted by :i uyiuiuy4 qwerq q
วัน/เวลา :3/8/2551 0:31:37
รับสมัครนายสัตวแพทย์ 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 18000/เดือน
มีเปอร์เซ็นค่าผ่าตัดให้
มีที่พักให้
มีวันหยุดให้ 4 วัน/เดือน
สนใจติดต่อ
นายสัตวแพทย์ชุมพล บุณรอด
084-0942056
036-771062
Posted by :นายสัตวแพทย์ชุมพล
วัน/เวลา :6/5/2552 19:26:15
ชอบ
Posted by :อรอุมา ขวานา
วัน/เวลา :31/8/2554 14:04:01
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
thaivet.org